Regulamin

Szczecin, 01.09.2022

REGULAMIN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

Organizatorem warsztatów jest: W PRACOWNI Kamila Dobrowolska-Karaczewska, ul. Częstochowska 6/19  Szczecin, zwana dalej Pracownią.

Zajęcia odbywają się w pracowni przy ulicy Legnickiej 3A.

Warsztaty plastyczne są zajęciami pozalekcyjnymi odbywającymi się w roku szkolnym (od września do czerwca).

Celem warsztatów jest popularyzowanie zajęć plastycznych, oraz promowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu przez uczestników zajęć.

I          Zasady uczestnictwa:

 1. Zajęcia plastyczne kierowane są do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie i zapisanie się uczestnika zajęć bezpośrednio u prowadzącej.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.
 4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne – 90 minut (w przypadku młodszych dzieci 60 minut.)
 5. Opłata wynosi 50 zł/1 zajęcia. Jeśli wpłata obejmuje całość zajęć w miesiącu,  (płatna do 10 każdego miesiąca) – przysługuje rabat.
 6. Opłata obejmuje wszystkie materiały plastyczne.
 7. Wszystkie wykonane w pracowni prace uczestnicy zajęć mogą zabrać do domu.
 8. W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Pracowni, ta zobowiązuje się do obniżenia opłaty miesięcznej w następnym miesiącu o ilość nieodbytych zajęć.
 9. W przypadku pojedynczych nieobecności istnieje możliwość odpracowania nieobecności po wcześniejszym umówieniu  (w innej grupie) – nie zwracamy opłat za niewykorzystane pojedyncze zajęcia.
 10. W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 warsztaty będącej wynikiem poważnych zdarzeń losowych (przewlekła choroba, wypadek itp.) uczestnik zostaje zwolniony z opłat za ten okres czasu, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi warsztatów.
 11. Każdą dłuższą nieobecność, a także powrót do zajęć lub rezygnację należy zgłosić prowadzącej zajęcia.
 12. Opłata za warsztaty uiszczana jest gotówkowo bezpośrednio u prowadzącej zajęcia.
 13. Opłata może być dokonana również przelewem na rachunek pracowni: ING Bank :30 1050 1559 1000 0092 4566 7135.
 14. Na życzenie, pracownia wystawi fakturę papierową lub elektroniczną.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania warsztatów w przypadku mniejszej ilości uczestników niż 3 dzieci w grupie.
 16. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez prowadzącą lista obecności.
 17. W okresach przerw szkolnych (w tym wakacji letnich) zajęcia prowadzone będą w zmienionym trybie. Informacje o tych zmianach Pracownia zamieszczać będzie na swojej stronie internetowej oraz profilu na facebooku.

II         Liczba uczestników w grupie ok. 5-10 osób

III       Materiały plastyczne

 1. Pracownia  zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania prac plastycznych.
 2. Sztalugi, deski, klamry, różne rodzaje farb, pastele, papier, szkicowniki, pędzle, ołówki gumki oraz inne materiały potrzebne do powstania prac.

IV        Obowiązki uczestnika zajęć

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 2. Przestrzegania wszelkich form ostrożności podczas wykonywania prac oraz nieprzynoszenia na zajęcia substancji i przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników zajęć tj. farby, nożyki, itd.
 3. Po każdych zajęciach odłożenia materiałów plastycznych w przeznaczone do tego miejsce.
 4. Przestrzegania czystości, ładu i porządku na stanowiskach pracy podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
 5. Korzystania z urządzeń elektrycznych w pracowni jest dozwolone tylko za zgodą prowadzącej.
 6. Systematycznego uczestniczenia w organizowanych zajęciach.
 7. Czytelnego podpisywania swoich prac wykonywanych na zajęciach.
 8. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu pracowni. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie nieletnich uczestników.

V         Zasady ogólne

 1. Pracownia nie zapewnia opieki, ani nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed zajęciami, jak i po ich zakończeniu.
 2. Prace powstałe w pracowni podczas zajęć artystycznych Pracownia ma prawo wykorzystywać: na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebook, w trakcie organizowanych przez siebie imprez artystycznych, podczas wystaw i innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie działalności pracowni.